Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave


História Súkromného  tanečného  konzervatória Dušana Nebylu sa začala písať 1. septembra 2004.
Školu založil baletný majster Dušan Nebyla, dlhoročný sólista baletu SND. Svojou činnosťou nadväzuje na prácu Súkromnej základnej umeleckej školy pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu, ktorú zriadil v roku 2001. Súkromné tanečné konzervatórium je prvou a zároveň jedinou školou tohto typu v Trnavskom samosprávnom kraji. Jej zriaďovateľom je v súčasnosti Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu.
Štúdium na škole začína po piatom ročníku základnej školy. Uchádzači o štúdium absolvujú špeciálne talentové prijímacie skúšky. V dennom osemročnom štúdiu vychováva súkromné tanečné konzervatórium baletných a tanečných umelcov pre potrebu profesionálnych divadiel a umeleckých súborov v dvoch študijných odboroch: klasický tanec a moderný tanec. Okrem tanečných predmetov sa vyučujú na škole aj všetky všeobecnovzdelávacie predmety a cudzie jazyky, aby bol možný prípadný prestup študenta na iný typ strednej školy. Vo vyššých ročníkoch je výučba zameraná viac na odborné predmety.
Z odborných predmetov sa na škole vyučuje klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec, charakterový tanec, tanec s partnerom, koncertná a scénická prax. Okrem klasického tanca zaujíma vo vyučovacom procese popredné miesto moderný tanec, ktorý zahŕňa rôzne tanečné techniky ako Graham, Llimón, jazz či súčasný tanec. Bývalí i súčasní baletní a taneční umelci zo SND, SĽUKu a profesionálnych baletných súborov sú garantmi odborného vedenia študentov.  Pedagógovia školy pracujú pod vedením  riaditeľky Valérie Žilovej.
Škola aj napriek svojej pomerne krátkej existencii nadviazala družobné vzťahy s konzervatóriami v Prahe, Ostrave, Brne, v Györi i s Ballet &Dance Center vo Viedni. Študenti školy sa pravidelne zúčastňujú odborných tanečných seminárov a študijných pobytov.
Každoročne sa s veľkým úspechom stretávajú tanečné koncerty s medzinárodnou účasťou „Pocta Dušanovi Nebylovi“, absolventské aj záverečné koncerty v Divadle Jána Palárika a v DK Trnava, kde žiaci prezentujú svoju tanečnú spôsobilosť. Verejnosť si už zvykla, že študenti účinkujú na folklórnom festivale vo Východnej, sú pozývaní na rôzne kultúrne podujatia, aby svojim umením priniesli radosť a pozdvihli úroveň podujatí. Na jeseň 2012 sa zúčastnili medzinárodnej baletnej súťaže v Prahe a Patrik Ščasnovič, v tom čase žiak 7. ročníka, postúpil medzi 10 finalistov. Spolu so žiakmi Súkromnej ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu sa v roku 2010 zúčastnili na medzinárodnej súťažnej prehliadke Šanca mladým v lotyšskej Rige, kde získali 1. a 2. miesto vo svojich kategóriách.
Po úspešnom uvedení baletného predstavenia „Z rozprávky do rozprávky“ v predchádzajúcich rokoch taneční pedagógovia školy naštudovali so svojimi žiakmi ďalšiu baletnú rozprávku – Snehulienka a sedem trpaslíkov, Palculienka, Snehová kráľovná, Popoluška. Žiaci konzervatória uviedli celovečerné tanečné predstavenia – Báthory, Časostroj.
Denné osemročné štúdium na konzervatóriu je ukončené maturitou. Žiaci svoju profesionálno-umeleckú aprobáciu potvrdzujú získaním absolutória, čím sa škola zaraďuje medzi vyššie stredné odborné školy. Absolventi získavajú titul „diplomovaný umelec“ so skratkou Dis.art.
Majú všestranné uplatnenie na javiskách domácich a zahraničných divadiel i tanečných skupín, môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole a taktiež získavajú oprávnenie vyučovať na základných umeleckých školách.

Veľkou prednosťou je aj skutočnosť, že škola má vlastnú Súkromnú základnú umeleckú školu pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu, kde si pod odborným vedením skúsených pedagógov pripravujú a formujú žiakov pre pokračovanie v štúdiu na tanečnom konzervatóriu. SZUŠ bola zriadená 1. septembra 2001. Škola poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium tanečného odboru na konzervatóriách, vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním, vyplňuje medzeru v poskytovaní umeleckého vzdelávania v oblasti tanečno-baletnej. Zakladateľ  jej vštepil charakter západných baletných štúdií. Spája prvky ruskej baletnej školy so západnými tanečnými technikami, čo jej dodáva zvláštny umelecký esprit. Mimoriadne nadaní žiaci po úspešnom ukončení štvrtého ročníka prvého stupňa (5.ročník ZŠ) a po splnení kritérií talentových skúšok môžu pokračovať v štúdiu tanca na osemročnom tanečnom konzervatóriu. Školu navštevujú žiaci vo veku 5 -18 rokov ako záujmovú činnosť  2 - 3 krát týždenne. Vyučovanie prebieha denne v popoludňajších hodinách. Vyučuje sa hudobno-pohybová a tanečná príprava, klasický tanec – balet, ľudový tanec, moderné scénické techniky, tance iných národov, tanečná prax.

Súkromné tanečné konzervatórium, tak ako aj Súkromná základná umelecká škola pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu sa nachádza na Kalinčiakovej ulici 47 v Trnave.

Váš www.aqx.sk

 

 


SotesSanshaPortdanceSo Danca