Dušan Nebyla


Dušan Nebyla sa narodil 11.2.1946 v Pezinku. Do histórie slovenskej kultúry a umenia sa zapísal ako významný tanečník, choreograf a pedagóg. Ako desaťročný začína navštevovať baletnú školu v Trnave, ktorú viedol Z. Hanzlovský st. . V roku 1960 prechádza na konzervatórium do Bratislavy a po dvoch rokoch nastupuje ako člen baletu do Štátneho divadla v Košiciach na jednu sezónu.  Potom prechádza do súboru baletu SND (1963), kde od roku 1976 sa stáva jeho sólistom. V rokoch 1964-1966 počas dvojročnej vojenskej základnej služby pôsobil ako sólista tanečnej skupiny Vojenského umeleckého súboru v Bratislave, kde vytvoril zaujímavé stvárnenie tanečných kreácií v programoch Kde končí hra a Keby všetky opasky sveta.
Hlavné pôsobisko Dušana Nebylu ako tanečného majstra sa viaže so Slovenským národným divadlom, kde pôsobil do roku 1991. Patril medzi charakterových tanečníkov s dobrou klasickou tanečnou technikou. Na našej prvej scéne vytvoril rad osobitných a výnimočných postáv v klasickom i modernom repertoári divadla. V Slovenskom národnom divadle medzi jeho obľúbené postavy, ktoré tancoval, bol napríklad Šašo v Labuťom jazere (1964, 1972), Sólo (Tanečná suita, 1967), Jeden z chuligánov (Dievča a chuligán, 1967), Merkucio, Romeo (Romeo a Júlia, 1968, 1976), Prvý (Vták Ohnivák, 1973), Fernando (Bolero, 1973), Karen (Gajané, 1974), Hilarion (Giselle, 1975), Barmalej (Doktor Jajbolí, 1975), Alan (Márna opatrnosť, 1977), Maur (Petruška, 1979), Crassus (Spartakus, 1981),  a mnohé ďalšie.
Jeho tanečnú kreativitu a estetické cítenie rozvíjala hlavne spolupráca s významnými choreografmi a svetovými tanečnými pedagógmi, kde získal nové odborné kvality, ktoré neskôr uplatnil ako choreograf a pedagóg. Zúčastnil sa mnohých medzinárodných stáží a súťaží doma i v zahraničí. Počas svojej tanečnej praxe sa venoval ako pedagóg mladým adeptom tanca. Bol viackrát odmenený cenami za tanečné kreácie Romea (Romeo a Júlia, 1977), Jaga (Othelo, 1987), Alfréda (Netopier, 1987).
V roku 1991 ukončil kariéru tanečníka v Slovensko národnom divadle a vrátil sa do Trnavy, kde nastúpil ako tanečný pedagóg na Základnú umeleckú školu, kde pôsobil do roku 1993. Na základe výsledkov svojej práce a osobných ambícií zakladá v roku 1993 Štúdio baletu a súčasného scénického tanca Dušana Nebylu v Trnave, kde sa stáva jeho prvým riaditeľom. V roku 1966 začína spolupráca s Divadlom Jána Palárika v Trnave na prvom spoločnom projekte rozprávke Valčík pre popolušku, kde Dušan Nebyla ako choreograf spolu so svojimi žiakmi prezentovali svoje študijné výsledky. Po tomto úspechu nasledoval rad ďalších projektov s divadlom. Za najúspešnejšie možno považovať inscenovanie baletu P.I. Čajkovského Luskáčik, kde Dušan Nebyla naplno rozvinul a zrealizoval svoje choreografické ambície. V roku 1998 bola Dušanovi Nebylovi za choreografiu baletu Luskáčik udelená prémia literárnym fondom – výborom Sekcie pre tvorivú činnosť.
Od roku 2001 sa Dušan Nebyla začal čoraz viac venovať samostatnej organizácii tanečného školstva. Založil Súkromnú ZUŠ pri Štúdiu baletu a súčasného scénického tanca v Trnave, kde zastával funkciu riaditeľa. Začal spolupracovať so štátnou školskou inšpekciou ako prizvaný odborník pre tanečný odbor ZUŠ v Trnavskom kraji. V školskom roku 2004/2005 zriadil Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave. Druh tejto školy je osemročné denné štúdium ukončené maturitou a absolutóriom.  
V roku 2007 mu bolo udelené ocenenie mesta Trnava – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava a za osobitný prínos v rozvoji umeleckého vzdelávania v Trnave. V tom istom roku mu predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš udelil Medailu za zásluhy pri rozvoji baletného umenia v regióne.
Baletný majster Dušan Nebyla zomrel vo veku 62 rokov 27.7.2008 v Trnave, kde je aj pochovaný. Podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj mu 26.3.2009 udelil Veľkú medailu sv. Gorazda in memoriam za celoživotnú pedagogickú prácu  a osobitný prínos v rozvoji umeleckého vzdelávania.
V súčasnej dobe sa Súkromné tanečné konzervatórium, tak ako aj Súkromná základná umelecká škola pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu sa nachádza na Kalinčiakovej ulici 47 v Trnave.


SotesSanshaPortdanceSo Danca